Privacy statement

Vereniging Mentoren Klinkend erfgoed

Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed (hierna: VMKE) verwerkt persoonsgegevens van haar leden en bezoekers van de website (https://vmke.nl).

De VMKE is als verwerkingsverantwoordelijke bereikbaar op:
Postadres: Klaas Pluisterhof 2, 1704 MV Heerhugowaard
E-mailadres: secretaris@vmke.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt de VMKE?

Voor het aanbieden van een goed functionerende website verwerkt de VMKE de volgende gegevens van niet-ingelogde bezoekers:
– IP-adres
– User-agent (gebruikte apparaat)
– Duur en tijdstip van bezoek

Voor het bieden van een veilige online omgeving en het verzorgen van het lidmaatschap, verwerkt de VMKE van haar leden:
– Voornaam
– Achternaam
– NAW-gegevens
– E-mailadres
– Inloggegevens
– IP-adres
– Duur en tijdstip van bezoek

Deze gegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van de website of omdat u deze zelf aan de VMKE heeft verstrekt.

De VMKE verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar.

Delen van persoonsgegevens

De VMKE deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de VMKE of wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de VMKE-gegevens deelt, zal dit worden gedaan met partijen gevestigd in landen binnen de Europese Unie.

Op welke grondslagen verwerkt de VMKE-persoonsgegevens?

Gegevens van bezoekers van de website worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

De voornaam, achternaam, NAW-gegevens en het e-mailadres van leden wordt verwerkt omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG). Met overeenkomst wordt in dit geval het lidmaatschap bedoeld. De inloggegevens worden verwerkt op basis van toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Bewaartermijn

De VMKE bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Voor gegevens van bezoekers van de website betekent dit dat deze 6 maanden na het laatste bezoek worden bewaard. Voor leden betekent dit dat de gegevens na het opzeggen van het lidmaatschap direct worden verwijderd, tenzij er op de VMKE een wettelijke plicht rust om de gegevens langer te bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De VMKE maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om te voorkomen dat persoonsgegevens misbruikt worden of verloren gaan, neemt de VMKE passende maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit:
– TLS-verbindingen worden afgedwongen bij elke verbinding met de website;
– HSTS is ingeschakeld voor alle domeinnamen;
– DNSSEC is ingeschakeld voor alle domeinnamen;
– E-mails worden verstuurd met DKIM-ondertekening;
– Er is een passend SPF-beleid voor e-mails ingesteld.

Bent u van mening dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op via secretaris@vmke.nl.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens gegevensverwerking in te trekken. Tegen verwerking die niet op grond van toestemming plaatsvindt, kunt u bezwaar maken. Ook kunt u uw persoonsgegeven meenemen naar een andere verwerker. De VMKE zal uw persoonsgegevens dan naar u of naar een door u aangewezen organisatie sturen.

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten of heeft u andere vragen over de verwerking van uw gegevens? Stuur dan een e-mail naar secretaris@vmke.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt de VMKE u te identificeren. Deze identificatie kan op basis van een combinatie van bij de VMKE bekende gegevens worden uitgevoerd. Mocht dit niet mogelijk zijn zal de VMKE u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen.

De VMKE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.